Arya Handika Susilo
Universitas Bhayangkara Surabaya
M. Solehuddin
Universitas Bhayangkara Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.154