Yora Selia Permono
Universitas Bhayangkara Surabaya
Wreda Danang Widoyoko
Universitas Bhayangkara Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.144